Kinderopvang 't Hummelhuis

Algemeen

Met een gerust hart naar je werk of aan de studie. De tijd van grote gezinnen en mama dagelijks met de kindertjes thuis ligt inmiddels ver achter ons. Steeds meer ouders kiezen er voor om samen voor het inkomen te zorgen. Ook de kans om allebei te kunnen groeien in een eigen beroep of een studie is inmiddels bijna overal geaccepteerd.

Kinderdagverblijf 't Hummelhuis biedt flexibele, professionele opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De opvang varieert van het minimaal aantal van twee dagdelen tot aan 5 dagen per week. De meeste kinderen bezoeken het dagverblijf twee dagen per week. De overige dagen worden dan vaak ingevuld door een 'papadag' en een 'mamadag'. Om er voor te zorgen dat uw kind zich snel bij ons thuis voelt, adviseren wij tenminste twee dagdelen per week.

Kinderopvang 't Hummelhuis is door de gemeente Heerde erkend en geregistreerd.

Tijden Kinderdagverblijf (KDV)

Om er voor te zorgen dat uw kind zich snel bij ons thuisvoelt, adviseren wij een inschrijving van tenminste twee dagdelen per week.

Een dag bestaat uit 2 dagdelen:
van 7.00 tot 13.00 uur en
van 12.00 tot 18.00 uur

Brengtijden:
tussen 7.00 en 09.00 uur
tussen 12.00 en 13.00 uur

Ophaaltijden:
tussen 12.00 en 13.00 uur
tussen 16.00 en 18.00 uur

Dagdelen vervangen/ruilen
Kan uw kind door uw vakantie of andere oorzaken niet komen, dan kunt u in overleg een ander dagdeel kiezen, binnen 4 weken rond het vervallen dagdeel. Dit onder voorbehoud van de maxiale groepsgrootte van het gewenste dageel.

Op 24 en 31 december sluiting om 17.00 uur

Samen wennen

Ongeveer een maand voor de definitieve opvang ontvangt u een uitnodiging om te komen wennen. Hieraan besteedt 't Hummelhuis veel aandacht. Het kind, de ouders en ook de pedagogisch medewerkers hebben tijd nodig om elkaar te leren kennen en om in alle rust een vertrouwensband op te bouwen. Het kind moet ook wennen aan de nieuwe omgeving en aan de andere kinderen.

Gelijktijdig met de eerste wenafspraak vindt ook het intake-gesprek plaats. Alle bijzonderheden over bijvoorbeeld voeding of slapen worden hierbij op papier gezet. De gewoontes en het ritme van thuis worden daardoor zo goed mogelijk aangehouden.

Om er voor te zorgen dat uw kind zich snel bij ons thuisvoelt, adviseren wij tenminste twee dagdelen per week.

Tijdens de wenperiode is het de bedoeling
dat de ouders bereikbaar en standby blijven.

Eten en drinken

Verzorging baby's
Flesjes met voeding en potjes warme maaltijden worden van huis meegenomen. Fruit verstrekt 't Hummelhuis. Tot 1 á 1,5 jaar is er geen vaste dagindeling. Eten, slapen, verzorgen, knuffelen en spelen gebeuren op dezelfde tijden als thuis.

Eten en drinken grotere kinderen
09.00 - 09.30 uur - drinken met een fruithapje
11.30 - 12.00 uur - broodmaaltijd
14.30 - 15.00 uur - drinken met een koekje
17.00 - 17.15 uur - drinken met een soepstengel

 

Van groot tot klein
Luiers hoeft u niet mee te nemen. Wel een tasje met reservekleertjes voor kleine ongelukjes. Ieder kind heeft ook een eigen mandje op de groep. Hierin kan ook standaard een reservesetje worden bewaard. Een tasje is handig om de werkjes in mee te geven.

Speciale wensen? 
Uiteraard houden we hier zoveel mogelijk rekening mee.

Ziek

Het kan iedereen overkomen: je vertrekt 's ochtend keurig op tijd naar de kinderopvang. Je collega's verwachten je over een half uurtje en je hebt er zin in. Ineens klinkt er "Mama, ik heb buikpijn!" van de achterbank. Wat doe je? Omkeren of even aanzien....

Een ziek kind hoort niet op de kinderopvang, maar wat is ziek? Bij hevige koorts en keelpijn is dit duidelijk, maar wat doe je bij rode vlekjes, vage klachten of diarree?

Een antwoord op deze, en ook andere vagen vindt u in het Ziektebeleid van
't Hummelhuis. U kunt dit beleid hieronder downloaden. Uiteraard is overleg met de opvang altijd mogelijk.


Kan uw kind door ziekte niet naar de opvang komen, dan dient u zelf voor vervangende opvang te zorgen.

Medicijnen
Gebruikt uw kind medicijnen? Lever dan een ingevuld medicijnenformulier in bij de opvang van uw kind.Spelenderwijs

Samen leuke dingen doen en plezier maken in een veilige en vertrouwde omgeving. Zo ontdek en leer je spelenderwijs iedere dag weer wat nieuws.
't Hummelhuis neemt de verantwoordelijkheid op zich om op een positieve manier bij te dragen aan de ontwikkeling van het kind. Dit gebeurt in een omgeving waarin het kind:

 • voldoende aandacht krijgt, plezier heeft en leuk kan spelen
 • omgang met leeftijdgenoten wordt geboden
 • zich kan ontwikkelen en leert functioneren in een groep
 • wordt begeleid naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
 • fysieke veiligheid en een gezonde verzorging wordt geboden
 • zich welkom voelt in een prettige sfeer

Interesse in de pedagogische uitgangspunten van 't Hummelhuis?

Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Op het KDV wordt gewerkt met het programma Piramide. De pedagogisch medewerkers zijn hierin geschoold, net als de leerkrachten van de basisscholen. Er wordt gewerkt met aantrekkelijke thema's die dicht bij de kinderen staan. Hierdoor wordt de ontwikkeling en de taal van de kinderen enorm gestimuleerd. Door gebruik te maken van deze methodes daag je kinderen uit om zichzelf te ontwikkelen.

Groei en ontwikkeling
De pedagogisch medewerkers dragen in samenspel met de ouders zo bij aan de groei en de ontwikkeling van de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd. Natuurlijk is er ook volop ruimte om samen te spelen. Zo wordt er voor gezorgd dat kinderen bij 't Hummelhuis een fijne tijd hebben. De kinderen worden gevolgd met een peutervolgsysteem dat in overleg met de ouders uitmondt in een overdrachtsformulier voor de basisschool.


Veiligheid

't Hummelhuis biedt uw kind een verantwoorde en veilige omgeving. Uitgangspunt hierbij vormen diverse beleidsplannen, protocollen en RI&E's. Wilt u een toelichting of twijfelt u over de gang van zaken, laat het ons dan weten. U heeft recht op alle informatie rond het welzijn van uw kind.

Kwaliteitsnormen
’t Hummelhuis voldoet aan alle eisen van de GGD en de brandweer en heeft een gemeentevergunning voor de opvang van kinderen. Het dagverblijf beschikt over modern spelmateriaal en meubilair, geheel volgens de nieuwste veiligheidsnormen. Ook de nieuwe wet kinderopvang zorgt voor kwaliteit en veiligheid. Om de kwaliteit van de opvang te kunnen waarborgen nodigen wij ouders uit deel te nemen aan onze oudercommissie. Op deze manier kijken ouders kritisch mee met ’t Hummelhuis naar zaken als veiligheid, kwaliteit en hygiëne.

Hieronder vindt u bij 'Wettelijk' verdere informatie.

Wettelijke voorschriften

Jaarlijkse Inspectie
Kinderopvang 't Hummelhuis is een bij de gemeente geregistreerde en erkende kinderopvang. Jaarlijks wordt alles streng geïnspecteerd. De behaalde score is altijd ruim voldoende en daar zijn we best trots op.

Klachten
Bent u niet tevreden over de gang van zaken, dan heeft 't Hummelhuis hiervoor een interne klachtenprocedure.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door de directie van 't Hummelhuis, dan kunt u een schriftelijk klacht indienen bij De Provinciale Klachtencommissie Welzijn, Maatschappelijke Dienstverlening en Kinderopvang voor Gelderland en Overijssel. U kunt ook direct met uw klacht bij hen terecht.

Fotoalbum

Via onderstaande knop krijgt u toegang tot het Hummelhuisfotoalbum. U kunt foto's van uw (kind)eren zo gewenst naar uw eigen computer downloaden. Regelmatig worden er nieuwe foto's geplaatst. Het album opent in een apart browservenster. Om privacyredenen is het album alleen voor ouders en vezorgers toegankelijk na invoer van een password. Mocht u, om wat voor reden dan ook, niet willen dat er foto's van uw kind(eren) in het album worden geplaatst dan kunt u dit altijd aangeven.


Ouderparticipatie

Ouders die hun kind(eren) aan onze zorg toevertrouwen hebben een belangrijke stem in de dagelijkse gang van zaken op 't Hummelhuis. Wij stellen uw mening op prijs en op verschillende manieren houden we contact:
Tijdens kortje gesprekjes bij het brengen en halen. Via een schriftje waarin de groepsleidster en de ouders de belevenissen en gebeurtenissen van het kind bijhouden. Een paar maal per jaar via de oudercontact-avonden. Heeft u tussentijds behoefte aan een extra gesprek, dan is dit altijd mogelijk. Tijdens de jaarlijkse ouderavond, georganiseerd in samenwerking met de oudercommissie. Meedenken en meepraten door ouders/verzorgers over het beleid van 't Hummelhuis gebeurt in de oudercommissie.

De oudercommissie
De oudercommissie stelt zich ten doel om de belangen van de kinderen en ouders zo goed mogelijk te behartigen. Daarbij vertegenwoordigt ze de ouders bij de directie en adviseert ze ten aanzien van de kwaliteit. De oudercommisssie heeft adviesrecht bij elk voorgenomen besluit over kwaliteit, voeding, opvoeding, veiligheid, gezondheid, hygiëne, spel- en ontwikkelingsactiviteiten, klachtenregeling, klachtencommissie en prijswijzigingen kinderopvang.

Suggesties, op- of aanmerkingen, meedenken of meebeslissen? Reacties zijn van harte welkom. Neem contact op met een van de leden of stuur een berichtje.

Rosemarie Parren
Jessica van Hell
Noor Koops-Riswick


Registratienummers

Landelijk Register Kinderopvang (LRK)
KDV, Rhijnsburglaan 7a, 8181XW Heerde  - 226298267
KDV, Griftstraat 8, 8181 VZ Heerde  - 169008733


Tarieven 2019 Kinderopvang ’t Hummelhuis

Zoals gebruikelijk zijn de tarieven all in d.w.z. inclusief luiers en voeding.

KDV (0-4 jarigen)

Bruto tarief bij 52 weken € 8,39 per uur 
Dagopvang en halve dagopvang 

Bruto tarief bij 40 weken € 9,39 per uur 
Dagopvang en halve dagopvang, exclusief schoolvakanties

Flexibele opvang: € 9,39 per uur 
NB Contract is op basis van dagdelen

Om een indicatie te geven van het netto uurtarief, hieronder drie voorbeelden bij 
verschillende gezamenlijke bruto jaarinkomens op basis van opvang 52 weken: Netto eigen bijdrage (geen extra kosten) € 20.000 € 0,69/uur € 40.000 € 1,43/uur € 60.000 € 2,23/uur
€ 80.000 € 3,33/uur

De automatische incasso's worden rond de 20e van de maand uitgevoerd.

Dagdelen vervangen/ruilen
Kan uw kind door bepaalde oorzaak niet komen dan kunt u, in overleg met de Pedagogisch Medewerker, een ander dagdeel kiezen binnen de termijn van 1 maand voor of 1 maand na het vervallen dagdeel (mits de groepsgrootte het toelaat).

Extra Info:


Inschrijven

Uw kind aanmelden voor het Kinderdagverblijf kan met behulp van een inschrijfformulier. Klik op een van de onderstaande knoppen om het formulier te openen in een apart browservenster.


Opzeggen kan per 1e of per 15e van de maand, waarbij een opzegtermijn geldt van een maand. Voor het verminderen van het aantal dagdelen geldt ook een opzegtermijn van een maand. Zodra het kind 4 jaar wordt, zal het contract automatisch worden beëindigd.


Nieuws

Regelmatig ontvangen alle ouders/verzorgers een nieuwsbrief via de mail. Via onderstaande knop download u een .pdf van de meest recente versie. Omdat de nieuwsbrief openbaar is, staan er geen herkenbarefoto's op van kinderen van 't Hummelhuis.


   

Contact

Postadres Kinderopvang ’t Hummelhuis Rhijnsburglaan 7a
8181 XW Heerde 0578 - 69 19 18 info@hummelhuis.nl www.hummelhuis.nl Locatie De Rhijnsberg Rhijnsburglaan 7a
8181 XW Heerde
0578 - 69 19 18 Locatie De Heerd Griftstraat 8 8181 VZ Heerde 0578 - 79 20 11 kantoor 0578 - 79 20 12 KDV Teammanager KDV en PSG Margreet Nikkels margreet@hummelhuis.nl 06 - 49 41 77 66 Webontwerp en bouw: Beeldteam.nl